Primarie

Monitorul Oficial Local

Informatii publice

Consiliul local

Procese verbale

Contact

Rss

Administrare

Solicitare informatii de interes public

Pentru a solicita institutiei prefectului informatii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public, va rugam sa va adresati persoanelor desemnate in acest scop:

Nume si prenume: Gurgui Daniela
Functie: Consilier principal
Coordonate de contact
Telefon:/fax 0253270503
adresa de email: primariabarbatestigj@yahoo.com
Program de functionare:
Luni-vineri:8.00-16,00

Formularul pentru solicitarea de informatii în baza Legii 544/2001 este disponibil AICI.

Modalitati de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificata ÈTMi completata prin HG 478/2016.

Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 5 si 6 ale Normelor metodologice sau AICI.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se considera vatamat în drepturile sale prevazute de lege, poate depune plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completata ÈTMi modificata prin HG 478/2016.

Lista cu documentele de interes public ÈTMi lista cu documentele produse/gestionate de institutie :
LISTA cuprinzând documentele de interes public care se comunica din oficiu:

Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
h) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

Lista cuprinzind categoriile de documente de interes public:

•plan anual de actiuni beneficiari legea 416\2001;
• Raport asupra starii economice, sociale si administrative a comunei Barbatesti,judetului Gorj;
• Strategia de dezvoltare a comunei Barbatesti (2014-2020);

Lista cuprinzand categoriile de documente produse potrivit legii, de UAT Barbatesti
• Hotarâri adoptate de consiliul local Barbatesti;
• Dispozitii emise de primarul comunei Barbatesti.
ALTELE :
•Procese-verbale ale sedintelor ordinare ale Consiliului Local Barbatesti;
• Procese-verbale ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Local Barbatesti
•Rapoarte anuale activitate consilieri locali si viceprimar.
• Informatii privind achizitiile publice ( raport anual ).

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 pot fi descarcate AICI.