Primarie

Monitorul Oficial Local

Informatii publice

Consiliul local

Contact

Rss

Administrare

Solicitare informații de interes public

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să va adresati persoanelor desemnate in acest scop:

Nume si prenume: Gurgui Daniela
Funcție: Consilier principal
Coordonate de contact
Telefon:/fax 0253270503
adresa de email: primariabarbatestigj@yahoo.com
Program de funcţionare:
Luni-vineri:8.00-16,00

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil AICI.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
 

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau AICI

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție :
 LISTA cuprinzând documentele de interes public care se comunică din oficiu:

Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 Lista cuprinzind categoriile de documente de interes public:

•plan anual de actiuni beneficiari legea 416\2001;
• Raport asupra stării economice, sociale şi administrative a comunei Barbatesti,judeţului Gorj;
• Strategia de dezvoltare a comunei Barbatesti (2014-2020);

 Lista cuprinzand categoriile de documente produse potrivit legii, de UAT Barbatesti
• Hotărâri adoptate de consiliul local Barbatesti;
• Dispoziţii emise de primarul comunei Barbatesti.
ALTELE :
•Procese-verbale ale sedintelor ordinare ale Consiliului Local Barbatesti;
• Procese-verbale ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Local Barbatesti
•Rapoarte anuale activitate consilieri locali si viceprimar.
• Informaţii privind achiziţiile publice ( raport anual ).

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 pot fi descărcate AICI